Arbeidsrett

Arbeidsrett er et komplekst og omfattende rettsområde, og vurderingene som foretas kan få stor betydning både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er derfor viktig at begge parter er kjent med de rettigheter og plikter som følger av regelverket. Advokatfirmaet Sporsheim bistår jevnlig kunder i saker som gjelder arbeidsforhold, blant annet med:

  • Arbeidsavtaler, konsulentavtaler og sluttavtaler
  • Incentivordninger – som bonusordninger, aksjekjøpsprogram og/eller opptjening og utøvelse av tegningsrettigheter/opsjoner
  • Konkurranse- og konfidensialitetsklausuler
  • Saker som gjelder oppsigelse/avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
  • Omorganiserings- og nedbemanningsprosesser
  • Permitteringer
  • Virksomhetsoverdragelser

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Roger Sporsheim.