Offentlig rett/forvaltningsrett

At forvaltningen opptrer tillitvekkende, og at avgjørelsene som fattes er lovlige, er av stor betydning for rettssikkerheten vår. Å gå til domstolene for å få overprøvd et forvaltningsvedtak er ressurskrevende og derfor uaktuelt for mange. Forvaltningens vurdering vil derfor i de fleste tilfeller være avgjørende for utfallet av saken. Vi bistår både private parter og offentlige organ med forvaltningsrettslige og andre offentligrettslige spørsmål. Bistanden vår omfatter blant annet:

  • Vurderinger knyttet til saksforberedelsen av et vedtak, som for eksempel spørsmål om inhabilitet, forhåndsvarsling, innsyn, klagerett osv.
  • Vurdere et vedtaks materielle innhold, herunder også overprøvingsadgangen
  • Bistå i klagesaker, både for alminnelige forvaltningsorgan og for Sivilombudsmannen
  • Vurdere problemstillinger som knytter seg til offentligloven, blant annet i forbindelse med innsynsbegjæringer

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Ingvild Slettebø.