Tvisteløsning og prosedyre

Rettssaker er tid- og ressurskrevende, og vil ofte ta fokus bort fra andre viktige og verdiskapende aktiviteter. I mange tilfeller vil derfor en utenrettslig løsning på tvisten være å foretrekke, noe vi har omfattende erfaring med å forhandle frem. Dersom forholdene ikke ligger til rette for en minnelig løsning kan det likevel bli nødvendig å bringe saken inn for domstolene for en avgjørelse. Vi har prosedert en rekke saker, og har erfaring både fra alminnelig domstolsbehandling og private domstoler (voldgift).

Vi bistår i alle faser av en tvist, blant annet med følgende:

  • Vurdering av sakens materielle side, herunder prosessrisiko
  • Forliksforhandlinger
  • Prosedere saker for de alminnelige domstolene
  • Prosedere voldgiftssaker

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Roger Sporsheim.